ผลิตภัณฑ์ 

ปุ๋ยขี้ไก่-โชบุ ชนิดผง แพ็ค 20 กก.ปุ๋ยขี้ไก่-โชบุ ชนิดผง

ปุ๋ยขี้ไก่-โชบุ คือ ปุ๋ยขี้ไก่ไข่จากระบบ อีแวป ที่ผ่านการหมักด้วยถังหมักขนาด 100 คิวบิกเมตรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุม น้ำ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นเกิดจุลินทรีย์จำนวนมหาศาล เร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ทำให้ขี้ไก่ไข่ย่อยสลาย ในเวลาอันสั้นและ แปรสภาพเป็นปุ๋ยคอก มีสาร อาหาร รองและหลัก ที่พืชต้องการ

450399 บาท

ส่วนขั้นตอนการผลิตนั้นมีดังนี้
ขั้นตอนการทำงาน

1.ลำเลียงขี้ไก่ออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ โดยชุดนำขี้ไก่ออกจากกรง
2.นำขี้ไก่ขึ้นรถบรรทุกโดยชุดนำขี้ไก่ใส่รถเพื่อนำไปลงเครื่องหมักปุ๋ยโชบุ ประมาณ 9 ตัน
3.เมื่อขี้ไก่มาถึงเครื่องหมักปุ๋ยขี้ไก่-โชบุ ใช้รถตักขี้ไก่ลงกะบะเครื่องหมักปุ๋ย-โชบุเข้าสู่ภายในเครื่อง จนหมด
4.ทำขั้นตอนที่ 1-3 จนครบ 7-9 วัน
5.เมื่อครบกำหนด 7-9 วัน เปิดฝาเครื่องด้านล่างในส่วนนำขี้ไก่ที่ผ่านกระบวนการเป็นปุ๋ยขี้ไก่ออกประมาณ 4-6 ตันจนขี้ไก่ภายในเครื่อง สามารถเติมได้อีก 9 ตัน เมื่อปุ๋ยขี้ไก่ออกจากเครื่องจะเข้าสู่กระบวนการปั้นเม็ดในทันทีโดยเครื่องปั้นขี้ไก่จะทำงานอัตโนมัติ จนได้เป็นเม็ดปุ๋ย บรรจุใส่ไซโลเก็บปุ๋ย
6.เมื่อนำขี้ไก่ผ่านกระบวนการหมักออกแล้ว ทำตามขั้นตอนที่ 1-3
7.ในวันถัดไป ทำตามขั้นตอนที่ 5(นำปุ๋ยขี้ไก่ออกจากเครื่อง ) 1(ลำเลียงขี้ไก่ออกจากกรง) , 2(นำขี้ไก่ใส่รถบรรทุก , 3(นำขี้ไก่ใส่เครื่องหมักปุ๋ย)

หลักการทำงานเครื่องโชบุ

1.เมื่อนำขี้ไก่ไข่สด ใสเข้าสู่เครื่องหมักปุ๋ยโชบุ 1 ใน 7 ส่วนของเครื่องโชบุ ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งมีผนังเป็นชนวนเก็บกักความร้อน ภายในจะมีใบกวน และมีเครื่องอัดอากาศเข้าเครื่องผ่านทางด้านล่าง ขี้ไก่ในเครื่องเมื่อมีการกวนโดยใบกวนอย่างช้าๆ ประกอบกับมีการเติมอากาศตลอดเวลา ทำให้เกิดปฏิกิริยา เคมี (Fermentation) เกิดความร้อนหมุนเวียนเร่งปฏิกิริยาเคมี ขี้ไก่จะค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
2.ทุกวันจะมีการเติมขี้ไก่สดลงไปเพิ่ม 1 ใน 7 ส่วนทุกวัน ขี้ไก่ใหม่จะเข้าไปอยู่ด้านบนของขี้ไก่ที่เข้าไปในวันก่อนหน้าเกิดเป็นชั้นปฎิกิริยา ความร้อนจากด้านล่างจะหมุนสู่ด้านบนเป็นการช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี(Fermentation) ขี้ไก่ใหม่ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างช้าๆ
3.เมื่อขี้ไก่เต็มเครื่อง ภายในเครื่อง ขี้ไก่ที่เข้าไปก่อนสุดจะอยู่ด้านล่าง เรียงเป็นชั้น ๆ ด้านบนจะเป็นขี้ไก่ใหม่ ตามลำดับ ขี้ไก่ที่อยู่ด้านล่างสุด จะเป็นขี้ไก่ที่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว มีความชื้นประมาณ 40-60 % หรือสามารถเข้าเครื่องปั้นเม็ดได้ทันที
4.ในขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการเติมอากาศเข้าไปภายใน และอากาศจะออกจากเครื่องโชบุทางด้านบน ไออากาศจะผ่านเครื่อง กำจัดกลิ่นและเคมี (Deodorizing) โดยไอระเหยจะผ่านระบบน้ำ และ ชั้นหิน ปูน กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ ออกสู่บรรยากาศ

หลักการทำงานของเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย

1.เมื่อปุ๋ยขี้ไก่ออกจากเครื่องโชบุ จะเข้าสู่เครื่องแยกกากเพื่อให้ได้ผงละเอียด ซื่งเหมาะสำหรับการปั้นเม็ด เก็บเข้าไซโลผงละเอียด
2.ผงละเอียดจะถูกลำเลียงเข้าเครื่องผสมเพื่อผสมปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการให้ได้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.เมื่อได้ผงปุ๋ยตามส่วนผสม แล้วจะเข้าสู่กระบวนการ อัดเม็ด โดยจะต้องปรับความชื้นให้พอเหมาะกับการอัดเม็ด
4.เมื่อผ่านการอัดเม็ดเรียบร้อยจะเข้าสู่กระบวนการปั้นให้เม็ดปุ๋ยกลม เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของเกษตรกร ซึ่งเม็ดปุ๋ยที่ได้จะเป็นเม็ดปุ๋ยขนาด ที่เกษตรกรสามารถใช้กำเครื่องหว่านปุ๋ยอัตโนมัติทั้วไปได้ทันที
5.เมื่อได้เม็ดปุ๋ยตามขนาดที่ต้องการ เม็ดปุ๋ยจะถูกลำเลียงผ่านท่ออบเม็ดปุ๋ย จะเป็นเป็นการอบร้อน และจะอบเย็นปิดท้าย
6.เม็ดปุ๋ยจะถูกคัดแยกขนาดอีกครั้งเพื่อให้ได้เม็ดปุ๋ยที่มีขนาดมาตรฐานเสมอกัน เม็ดปุ๋ยที่ไม่ได้ขนาดจะถูกนำกลับไปปั้นเม็ดใหม่
7.เม็ดปุ๋ยที่มีขนาดได้มาตรฐานจะลำเลี้ยงสู่ไซโลเก็บปุ๋ยเพื่อเตรียมบรรจุ ออกจำหน่ายให้เกษตรต่อไป

ข้อความจัดส่ง

รีวิวและแสดงความเห็น